TUSEB-SİSTEM BİYOLOJİSİ VE BİYOİNFORMATİK AR-GE PROJE ÇAĞRISI

Çağrı Adı :SİSTEM BİYOLOJİSİ VE BİYOİNFORMATİK STRATEJİK AR-GE PROJE ÇAĞRISI
Çağrı Başlangıç Tarihi :23.08.2019
Çağrı Bitiş Tarihi :11.11.2019
Basılı Belge Son Teslim Tarihi :18.11.2019
Genel Açıklama :

SİSTEM BİYOLOJİSİ VE BİYOİNFORMATİK AR-GE PROJE ÇAĞRI METNİ

Çağrı Amacı

Mevcut çağrı ile, literatürde yer alan biyolojik veri setlerinin hesaplamalı analizleri sonucunda, hastalıkların tanı, takip ve tedavisine yönelik yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi planlanmaktadır.

Çağrı Kapsamı

Bireysel tıp, her bireyin kendisine özgü özelliklerine dayanarak hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için optimize edilmiş bir stratejidir. Bu yaklaşımda birey, sağlık hizmetinin tam merkezine yerleştirilmekte, tedavinin ve/veya hastalığa yatkınlığın en iyi şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Bireysel tıp uygulamalarına yönelim, “herkese uyan ortak çözüm” paradigmasının değişimini temsil etmektedir. Başta omik teknolojileri olmak üzere tanısal testler, tıbbi görüntüleme sistemleri, biyolojik izleme yöntemleri, moleküler bilgi birikimi, yaşam tarzı verileri, koşulların gerçek zamanlı izlenmesi ve bilgi teknolojisi gibi alanlardaki son gelişmeler bireysel tıp yaklaşımını dönüşümsel kılmış ve kliniğe uygulama sürecini kolay, pratik ve sürdürülebilir seviyeye taşımıştır.

TÜSEB’in öncelikli hedeflerinden biri bireysel tıbbı sağlık sistemimizde uygulamaya koymak için gerekli adımları atmak, önleyici ve öngörücü sağlık modellerinin uygulanabilir olmasını sağlamaktır. Hedeflenmiş tanı/takip/tedavi stratejilerinin geliştirilmesi, bireylerin yaşam süresini ve klinik uygulamaların kalitesini arttırmanın yanı sıra erken teşhis, önleme, risk değerlendirmesi ve bakım hizmeti gibi süreçlerde iyileştirmeler sağlayacağından, sağlık sistemlerinde finansal kaynakların daha verimli kullanılmasına imkân verecektir.

Farklı biyolojik seviyelerde hücre içi moleküllerin belirlenmesine yönelik geliştirilen hızlı tarama yöntemleri sayesinde, aynı anda yüzlerce biyomolekülün ölçülebilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu sayede, çok sayıda fenotip için genom, transkriptom, proteom, metabolom vb. düzeylerde veriler elde edilmiş ve ilgili veri setleri çeşitli veritabanlarında toplanarak araştırmacıların ücretsiz erişimine sunulmuştur. Örneğin, ağırlıklı olarak transkriptom verisi sağlayan NCBI veritabanı Gene Expression Omnibus’ta, farklı fenotiplerin incelenmesini hedefleyen 110000’in üzerinde veri seti yer almaktadır. Öte yandan, omik verileri olarak da bilinen bu verileri belli bir hastalığa özgü şekilde bünyesinde toplayan veritabanları da bulunmaktadır. Örneğin, TCGA veritabanı 33 farklı kanser türüne ait binlerce genom ve transkriptom verisini bünyesinde barındırmaktadır.

Literatürde mevcut olan veri setlerinin hesaplamalı analizi sonucunda aday biyobelirteç, ilaç hedefi veya ilaçlar belirlenebilmekte, böylece çok daha hızlı ve düşük maliyetli olan bu yaklaşım sayesinde hastalıkların tanı/takip/tedavisine yönelik daha akılcı stratejilerinin tasarlanması mümkün olmaktadır.

Bu kapsamda, aşağıdaki hedeflere yönelik araştırmalar desteklenecektir:

 • Hastalıkların birden çok omik veri tipinin moleküler etkileşim ağlarıyla birlikte kullanılarak tanı/tedavi ve alt grup belirleme odaklı araştırılması,
 • Hastalıkların sistem biyolojisi, yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenme algoritmaları kullanılarak tanı/tedavi ve alt grup belirleme odaklı araştırılması,
 • Yeni ilaç hedeflerinin ve bu hedeflere yönelik yeni aday ilaç moleküllerinin belirlenmesi,
 • Mevcut bir ilacın başka bir hastalığın tedavisi için kullanılabilirliğini araştıran ilaç yeniden konumlandırma (repozisyon) çalışmaları,
 • Omik veri analizlerinin kullanıldığı hastalık tanı, takip ve tedavisine yönelik aday biyobelirteç, kit, ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları,
 • Önleyici müdahaleler için popülasyonu sınıflandırarak hastalığın başlamasını geciktirebilecek ya da ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik çalışmalar,
 • Hastalık önleme tedavilerinden faydalanabilecek potansiyel hasta popülasyonunun tanımlanmasına yönelik çalışmalar,
 • Daha etkili ve yenilikçi tedavi yöntemleri geliştirmeye yönelik çalışmalar.

Hesaplamalı analizler sonucu elde edilecek hipotez ve bulguların deneysel olarak araştırılmasını içeren bir iş paketi bulunduran projelere öncelikli olarak destek verilecektir.

Başvuru Yapabilecek Kurum/Kuruluş/Kişiler

Türkiye’de yerleşik üniversite, özel kuruluş, kamu kurum ve kuruluşları yürütücü kuruluş olabilir.

Proje yürütücüsünün;

 • Üniversite veya kamu kurum/kuruluşu personeli olması durumunda en az doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması (bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapanları da kapsamaktadır),
 • Özel kuruluş personeli olması halinde en az 4 yıllık lisans mezunu olması gerekmektedir.

Çağrı Bütçesi

2019 yılı için, Araştırma projeleri destek üst limiti (Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Kurum hissesi hariç) yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın 350.000 TL’dir. Proje bütçesi ile ilgili üst sınırlar https://www.tuseb.gov.tr/2019-yili-proje-ust-limitleri adresinde belirtilmektedir.

Başvuru Ekleri

 1. Ek 1: Referanslar/Kaynaklar
 2. Ek 2: Proje Personeli/Ekibinin Diğer Projeleri ve Güncel Yayınları
 3. Ek 3: Yurt Dışı Araştırmacı Bilgi Formu (Yurtdışı araştırmacı var ise)
 4. Ek 4: Feragat Formu (Eğer gerekli ise)
 5. Ek 6 :4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Şirketler Bünyesinde Görev Yapan Üniversite Öğretim Elemanları için Proje Başvurusu İzin Formu
 6. Türkiye’de İkamet Eden Yabancı Uyruklulara PTİ Ödenebileceğine Dair Onay Belgesi (Eğer gerekli ise)
 7. TÜSEB Başkanlık Onay Yazısı (İşbirliği ekibinde TÜSEB Enstitülerinden yürütücü/araştırmacı/danışman bulunması halinde)
 8. Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ) olma şartlarına ulaşamamış sermaye şirketleri ve KOBİ niteliğindeki işletmelerin yönetici ve ortaklarının başvuru sahibi olması durumunda “KOBİ Beyannanmesi”
 9. Patent bilgisi (varsa)
 10. Özel Kuruluşlardan Ek Olarak Talep Edilen Belgeler
 11. Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketin güncel unvan ve adresinin yer aldığı sayfa)
 12. Oda Sicil Kayıt Sureti
 13. İmza Sirküleri
 14. Yetki Belgesi (Şirketi temsile yetkili kişinin belirtildiği ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınmış belge)
 15. Belirtmek İstediğiniz Diğer Konular

İşbirliği Değerlendirme ve Destek Süreci

Çağrıya açılan projelerin değerlendirme, destek ve izleme süreçleri, 13 Mart 2018 tarihli ve 30359 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Stratejik Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU DOKÜMANLARI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Başvurunun geçerli sayılabilmesi için aşağıdaki belgelerin imzalı olarak sunulması gerekmektedir.

 • İş birliği yapılacak kurum/kuruluş adına üst düzey yetkili (üniversiteler için rektör, kamu Ar-Ge birimleri için birimin bağlı olduğu üst düzey yönetici veya bu makamların yetki verdiği yardımcıları, özel kuruluşlar için imza sirkülerinde belirtilen en geniş imza yetkisi olan kişi veya kişiler) tarafından ilgili yerleri ıslak imzalı Elektronik başvuru çıktısı,
 • Gerekli ise İşbirliği Proje Önerisi Destek Mektubu,
 • Gerekli ise Yasal İzin Belgeleri,
 • Gerekli ise Feragat Formu,
 • Gerekli ise Etik Kurul İzin Belgesi.

Yukarıda belirtilen belgeler dışında bir belge sunulması durumunda değerlendirmede dikkate alınmayacaktır.

Basılı belgeler için evrak sistemine son kabul tarihi 18 Kasım 2019 olacaktır. Basılı belgelerin TÜSEB evrak sistemine son kabul tarihine kadar kayıt edilmemesi, eksik sunulması veya yalnızca elektronik başvuru yapılması durumunda başvuru tamamlanmamış sayılarak değerlendirmeye kabul edilmeyecektir.

Yukardaki belirtilen hususlar başta olmak üzere, çağrı şartlarına uyulmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmadan iade edilecektir.

Çağrı şartlarına uygun işbirliği projeleri Proje Önerisi Değerlendirme Formu‘na göre değerlendirilecektir.

İmzalı belgeler için posta adresi:

TÜSEB İstanbul Yerleşkesi

Koşuyolu Mahallesi, Koşuyolu Caddesi No: 71 Kadıköy / İSTANBUL